Söderlyckan hus 1-3

Projektet Söderlyckan är indelat i tre projekt och ägs av tre olika bolag. Beställare av husen är Maleryd Fastigheter. Hus 1 och hus 2 består av 14 bostadsrätter, respektive 29 hyresrätter. Hus 3 har 20 lägenheter i form av trygghetsboende med gemensamhetslokal. Husen är belägna vid Sörsedammen i Varberg. Totalentreprenör var Turessons Bygg AB.   

Bostäderna har högt ställda miljö- och hållbarhetskrav, och byggnaderna är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad SILVER respektive GULD. Byggnaderna är projekterade enligt ”FEBY – Kravspecifikation för passivhus – version 2009”. Projektet Söderlyckan är först ut i Varberg att certifiera bostadshus enligt Miljöbyggnad.  

Den största utmaningen ur Miljöbyggnadssynpunkt har varit kombinationen Miljöbyggnad – Passivhus samt att uppnå energikraven, solvärmelasten samt det termiska klimatet sommartid. Husen är välisolerade, material och tekniklösningar är valda med stor omsorg för att klara de högt ställda kraven enligt Miljöbyggnad SILVER och GULD. 

Byggnaderna försörjs med miljömärkt fjärrvärme från Varberg Energi samt solceller för elproduktion som är placerade på taken.   

Uppvärmning för Hus 1 och 2 sker med värmd tilluft och Hus 3 värms med radiatorer. Lägenheterna ventileras med mekanisk till- och frånluft. Ventilationsaggregaten har roterande värmeväxlare med hög verkningsgrad. Spiskåporna ventileras separat via takfläktar för att minimera luktöverföring i värmeväxlarna.   

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har utfört ramprojektringen samt bygghandlingar för rör, ventilation, styr- och övervakning samt varit ansvarig Miljöbyggnadssamordnare både under förprojekteringsskedet och i utförandefasen. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har även utfört de beräkningar som krävs enligt Miljöbyggnad SILVER och GULD, samt ansvarat för ansökan.

Beställare:Maleryd Fastigheter
År:2016
Yta:1195, 2104 & 1459 m²
Antal lägenheter:14, 29, 20
Tjänster:Miljö, VVS, Styr- & övervakning
Kategorier: