Kolla Parkstad

Beställare:Eksta Bostads AB
Yta:3 160 m² resp.
2 830 m²
Antal lägenheter:29 st resp. 33 st
Tjänster:VVS, Styr- & övervakning

Kolla Parkstad är ett nytt bostadsområde i Kungsbacka som innehåller cirka 1100 energisnåla bostäder.

Eksta Bostads AB uppförde två kvarter med lägenheter. I bottenplan på ett av kvarteren finns även en liten butikslokal.

I projektet lyftes kravet från energisnål byggnad till passivhus. Byggnaden försörjs med energi från Statkrafts fjärrvärmenät, solfångare och solceller för elproduktion placerade på taket. Solfångarna producerar varmvatten till byggnaderna. Elen som produceras av solcellerna går till hyresgästerna som hushållsel.

Uppvärmningen sker via radiatorer. Lägenheterna ventileras med mekanisk till- och frånluft. Ventilationsaggregaten har roterande värmeväxlare för att få en hög verkningsgrad på återvinningen. Det har installerats separata spisfläktar för evakueringen av matos, och minska risken för luktöverföring i värmeväxlarna.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har projekterat, luftbehandlingsanläggning, röranläggning samt styr- och övervakningsanläggning.

Kategorier: