Ericsson Lindholmspiren

Beställare:NÄUAB
Yta:36 700 m²
Luftmängd:ca 100 m³/s
Kyleffekt:3,2 MW
Tjänster:VVS

Objektet innebar att NÄUAB – Norra Älvstranden Utveckling AB, som byggherre uppförde nybyggnad av kontors- och forskningslokaler för Ericsson CRE Corperate Real Estate med Ericsson Mobile Data Design AB som nyttjare och hyresgäst.

Totalt omfattade projektet en yta (BTA) om cirka 36 000 m2 ovan mark och cirka 10 000 m2 under mark. Byggnaden inrymmer arbetsplatser för cirka 2 000 medarbetare, restaurang med eget storkök, datahallar, gym, konferenslokaler samt garage.

Projektet gick under namnet ”Projekt Redundans” vilket innebar att det ställdes mycket stora krav på driftsäkerheten. ¨
Den pågående verksamheten tål inga driftsavbrott vare sig det gäller elförsörjning eller kyla. Stora UPS-anläggningar och dieseldrivna elgeneratorer är installerade för att tillgodose elförsörjningen.

Då det gäller kylanläggningen försörjs fastigheten av fjärrkyla från Göteborg Energi med reservkyla via växlare där köldbärarvattnet kyls via stadskallvatten. För att höja säkerheten ytterligare finns det för de känsligaste utrymmena även kompressorförsedda kylaggregat installerade.

Kategorier: