Arbetsmiljö

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB värnar om en säker och trygg arbetsmiljö och ett samspel mellan alla medarbetare. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats som upplevs som utvecklande, stimulerande och säker för alla medarbetare. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för att ge medarbetare möjligheten att utvecklas i arbetet.

Företagets insatser inom arbetsmiljöområdet utvärderas löpande via grupp-, lednings- och arbetsmiljömöten. På så vis kan vi göra ständiga förbättringsåtgärder i samarbetet mellan ledning och medarbetare, arbetsplatsskydd och företagshälsovård.

Företagsledningen kartlägger den fysiska och psykosociala arbetsmiljöns påverkan via skyddsronder, personalutvecklingssamtal och anonyma enkätundersökningar. Vi erbjuder alla medarbetare över 40 år en årlig hälsoundersökning och vartannat år för medarbetare under 40 år. Vi erbjuder också en möjlighet till ergonomiutredning minst vartannat år.

Säkerhet och hälsa ska beaktas och integreras i allt dagligt arbete, såväl inom som utom kontorets väggar. Risker och hot mot en god fysisk- och psykosocial arbetsmiljö ska rapporteras omgående för utredning och åtgärder.

Jämställdhetspolicy

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmarks målsättning är att jämställdhet ska råda i all vår verksamhet. Vår utgångspunkt är att en blandad könsfördelning på arbetsplatsen mellan kvinnor och män eftersträvas. Företagsledningen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja jämställdheten i arbetslivet.

Samtliga medarbetare oavsett kön, ursprung, religion eller sexuell läggning ska ha lika rätt i fråga om arbetsuppgifter, anställnings- och arbetsvillkor samt löneutveckling. Likvärdiga möjligheter till utbildning och kompetensutveckling ska finnas.

Vid rekrytering ska lika meriter alltid innebära likvärdig ingångslön. Underrepresenterat kön prioriteras vid rekrytering efter bedömning av personliga kvalitéer och lika meriter.

Företaget ska underlätta för samtliga arbetstagare, oavsett kön, att förena arbete och föräldraskap. Företaget kartlägger och utvärderar könsuppdelning avseende sjukskrivning och arbetsskador i enighet med rådande rekommendationer i arbetsmiljöföreskrifter.

En självklar utgångspunkt är att ingen ska utsättas för trakasserier, kränkande uttalanden, bilder eller text i någon form. Företagsledningen och de anställda ska samverka i jämställdhetsarbetet. Det åligger varje anställd att aktivt medverka till att ovanstående jämställdhetspolicy utövas.

Kvalitetspolicy

Kvaliteten på det arbete som Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark utför ska uppfylla kundens behov samt krav och mer än väl kundens och samhällets förväntningar.

Vi strävar efter att göra arbetsuppgifterna intressanta så att samtliga medarbetare känner ansvar för sitt arbete och bygger in kvalitet i slutprodukten. Våra kunder har rätt att kräva att våra konstruktioner och system ska fungera felfritt i sin miljö.

Kvalitetsarbetet ska vara en pågående process för ständig utveckling av företaget och dess medarbetare mot ökad kompetens och därmed ökad kundnytta.

Miljöpolicy

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark ska aktivt arbeta miljömedvetet vid inköp av material och tjänster. Vi ska också regelbundet se över interna arbetsrutiner ur miljösynpunkt och inom verksamheten följa de lagar och förordningar som företaget berörs av. Den största miljöpåverkan finns i våra uppdrag.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark ska inom verksamheten uppnå detta genom att:

  • Ha väl utvecklade rutiner för att i samverkan med kund beakta miljö- och hälsofrågor inom uppdraget.
  • Optimera konstruktioner och system för en minimal energianvändning inom marknadsmässiga ramar.
  • Ständigt utveckla kunskapen hos personalen i strategiska miljöfrågor av betydelse för våra kunder och att aktivt arbeta miljömedvetet vid inköp av material och tjänster.
  • Regelbundet se över interna arbetsrutiner ur miljösynpunkt.
Kategorier: